Warning: Creating default object from empty value in /home/asvis/domains/asvis.lt/public_html/plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 394
PaslaugosPaslaugos

UAB „ASVIS“ teikia kompleksines ir dalines pastatų priežiūros paslaugas.

Pastatų administravimas

1. Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.

2. Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus.

3. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti.

4. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.

5. Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.

6. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams.

7. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti.

8. Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas.

9. Mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita.

10. Pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas (jeigu nenuspręsta kitaip).

11. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje.

12. Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

13. Kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas.

14. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.

15. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.

16. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.

17. Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.

18. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas.

19. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.

20. Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas.

21. Kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

22. Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas (500.000 Lt).

23. Vėliavų iškėlimas švenčių metu.

Į viršų

Bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas)

1. Bendrosios konstrukcijos:

   1.1. pamatai:

       1.1.1. mūrinių ar monolitinių pamatų smulkių defektų šalinimas;

       1.1.2. plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;

       1.1.3. cokolių smulkių defektų šalinimas ir dažymas;

       1.1.4. kiti nedidelės apimties darbai;

   1.2. nuogrindos:

       1.2.1. nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas;

       1.2.2. kiti nedidelės apimties darbai;

   1.3. sienos:

       1.3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių smulkių defektų šalinimas, užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių plyšelius mastika;

       1.3.2. medinių sienų išorinio apkalo taisymas;

       1.3.3. smulkus balkonų, lodžijų remontas;

       1.3.4. kiti nedidelės apimties darbai;

   1.4. stogai:

       1.4.1. ruloninės stogo dangos smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos smulkių defektų šalinimas);

       1.4.2. užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;

       1.4.3. šlaitinių dangos smulkių defektų šalinimas;

       1.4.4. šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;

       1.4.5. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūrinio ir apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

       1.4.6. stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų išvalymas ir remontas;

       1.4.7. šlaitinių čerpių, šiferio stogų smulkus remontas;

       1.4.8. stogelių virš įėjimo durų smulkus remontas;

       1.4.9. spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose;

       1.4.10. stogo latakų smulkių defektų šalinimas;

       1.4.11. vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;

       1.4.12. šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogų;

       1.4.13. ledo varveklių šalinimas nuo karnizų;

       1.4.14. kiti nedidelės apimties darbai;

   1.5. laiptinių konstrukcijos:

       1.5.1. laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas;

       1.5.2. ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių užtaisymas;

       1.5.3. medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;

       1.5.4. laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;

       1.5.5. laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

       1.5.6. laiptinės langų įstiklinimas;

       1.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

   1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:

       1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių užtaisymas;

       1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;

       1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;

       1.6.4. kiti nedidelės apimties darbai.

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

   2.1. laiptinės:

       2.1.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

       2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir smulkių defektų šalinimas;

       2.1.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

   2.2. koridoriai, holai:

       2.2.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

       2.2.2. išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas;

       2.2.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

       2.2.4. kiti nedidelės apimties darbai;

   2.3. bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

       2.3.1. išdaužytų vietų mūro ir tinko atnaujinimas;

       2.3.2. langų ir durų smulkių defektų šalinimas ir įstiklinimas;

       2.3.3. pertvarų smulkių defektų šalinimas;

       2.3.4. išardytų vamzdynų kanalų apkalo atnaujinimas;

       2.3.5. kiti nedidelės apimties darbai;

   2.4. rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

       2.4.1. grindų atnaujinimas ar smulkių defektų šalinimas;

       2.4.2. švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, švieslangių stiklinimas;

       2.4.3. šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas, durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;

       2.4.4. techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas;

       2.4.5. šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;

       2.4.6. išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų atnaujinimas;

       2.4.7. išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;

       2.4.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3. Bendroji inžinerinė įranga:

   3.1. šalto vandentiekio tinklai:

       3.1.1. užsikimšusių vamzdynų valymas;

       3.1.2. profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;

       3.1.3. profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

       3.1.4. prakiurusių vamzdynų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį;

       3.1.5. vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

       3.1.6. vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;

       3.1.7. vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose;

       3.1.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

       3.1.9. namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

       3.1.10. kiti nedidelės apimties darbai;

   3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:

       3.2.1. trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

       3.2.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

       3.2.3. hidrodinaminis vamzdynų praplovimas, esant būtinumui;

       3.2.4. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

       3.2.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

       3.2.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;

       3.2.7. avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas;

       3.2.8. kiti nedidelės apimties darbai.

   3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:

       3.3.1. trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

       3.3.2. užsikimšusių vamzdynų valymas;

       3.3.3. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas;

       3.3.4. trūkusių įlajų keitimas;

       3.3.5. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

       3.3.6. latakų ir lietvamzdžių valymas;

       3.3.7. kiti nedidelės apimties darbai;

   3.4. elektros instaliacija:

       3.4.1. elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės atnaujinimas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

       3.4.2. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

       3.4.3. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse;

       3.4.4. sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

       3.4.5. paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ar smulkus defektų šalinimas;

       3.4.6. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;

       3.4.7. šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

       3.4.8. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

       3.4.9. elektros variklių ir kitų elektros įrenginių smulkių defektų šalinimas;

       3.4.10. varžų matavimai nustatytais terminais;

       3.4.11. bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

       3.4.12. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra;

       3.4.13. kiti nedidelės apimties darbai;

   3.5. ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

       3.5.1. užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas;

       3.5.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atnaujinimas;

       3.5.3. kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;

       3.5.4. kaminų mūrinio ir tinklo smulkių defektų šalinimas;

       3.5.5. kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

       3.5.6. priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas;

       3.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

   3.6. šiukšlių šalintuvai:

       3.6.1. šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas;

       3.6.2. kiti nedidelės apimties darbai.

Į viršų

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

   1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

       1.1. tikrinama cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklė;

       1.2. nuolat tikrinami šilumos punkto darbo parametrai ir užtikrinama norminė patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūra;

       1.3. koreguojami namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojama šiluminė galia reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus ir nepažeidžiant higienos normų;

       1.4. prižiūrimi šilumos punkto patalpos elektros tinklai;

       1.5. tikrinamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimas ir jo plombos bei nurašomi rodmenys, nuskaitomi paskirstomųjų apskaitos prietaisų telemetriniai duomenys ir tikrinami darbo parametrai.

   2. Darbai, atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

       2.1. atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);

       2.2. bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą priežiūra;

       2.3. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;

       2.4. balansinių ventilių įrengimas;

       2.5. šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir oro išleidimas;

       2.6. šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;

       2.7. šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

       2.8. tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;

       2.9. šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;

       2.10. šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);

       2.11. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;

       2.12. elevatoriaus tūtos išvalymas ir keitimas;

       2.13. filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

       2.14. aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo didesnio slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

   3. Darbai, atliekami pagal poreikį:

       3.1. avarijų sistemoje lokalizavimas ir šalinimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių keitimas);

       3.2. nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių šalinimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas);

       3.3. vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

       3.4, kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai);

       3.5. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai);

       3.6. blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto.

       3.7. optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

Į viršų

Bendrų patalpų valymas

1. Laiptinių, koridorių valymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

2. Liftų vidaus valymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

3. Dulkių valymas nuo visų patalpose esančių paviršių, be papildomų kėlimo įrenginių (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

4. Lauko durų stiklų valymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

5. Evakuacinių laiptinių valymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais)

6. Bendro naudojimo patalpų langų valymas (1 kartą per metus). Pastaba: Langai valomi iš abiejų pusių, jei jie atsidaro.

7. Rūsių valymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

8. Vandens mazgo, šilumos punkto bei elektros skydinės patalpų higienos užtikrinimas (pagal poreikį).

Į viršų

Teritorijos tvarkymas

1. Teritorijos tvarkymas (atliekų surinkimas, takų ir lauko parkingo šlavimas, sniego kasimas, ledą tirpdančio mišinio barstymas) (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

2. Vejos pjovimas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

3. Želdinių laistymas (periodiškumas suderinamas su Namo butų ir kitų patalpų Savininkais).

Į viršų

Buitinių atliekų šalintuvų priežiūra

1. Buitinių atliekų šalintuvų atkimšimas (2 kartus per savaitę).

2. Buitinių atliekų šalintuvų dezinfekavimas (1 kartą per metus).

Į viršų

Buitinių atliekų išvežimo organizavimas

Atliekame buitinių atliekų vežėjų, dirbančių Vilniaus mieste, apklausas ir atrenkame įmonę, pasiūliusią priimtiniausias sąlygas ir kainą.

Atliekų išvežimo periodiškumas priklauso nuo pastato dydžio bei konteinerių talpos.

Į viršų

Liftų priežiūros organizavimas

Atliekame specializuotų įmonių apklausas ir atrenkame įmonę, pasiūliusią priimtiniausias sąlygas ir kainą.

Į viršų

Priešgaisrinės apsaugos sistemų priežiūros organizavimas

Atliekame specializuotų įmonių apklausas ir atrenkame įmonę, pasiūliusią priimtiniausias sąlygas ir kainą.

Apsaugos signalizacijos sistemų priežiūros organizavimas

Telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų sistemų priežiūros organizavimas

Atliekame specializuotų įmonių apklausas ir atrenkame įmonę, pasiūliusią priimtiniausias sąlygas ir kainą.

Į viršų

Kitos paslaugos

Pagal atskirą susitarimą ir apmokėjimą atliekami darbai:

1. Lauko apšvietimo lempų keitimo darbai (pagal poreikį).

2. Telefonspynės remonto darbai (pagal poreikį).

3. Požeminės stovėjimo aikštelės vartų remonto darbai (pagal poreikį).

4. Vaizdo kamerų remonto darbai (pagal poreikį).

5. Požeminės stovėjimo aikštelės valymo darbai (pagal poreikį).

6. Liftų dalinis techninis patikrinimas (DTP) (1 kartą per metus).

7. Liftų pilnas techninis patikrinimas (PTP) (1 kartą per 3 metus).

8. Kiti darbai reikalingi normaliai bendrųjų konstrukcijų bei inžinerinių sistemų būklei garantuoti (pagal poreikį).

Į viršų